Cancer run dla Kasi I Bartka

Czas trwania: 2 godz.
Publiczne  · Każdy na Facebooku i poza nim
Celem wydarzenia jest wsparcie osób chorych onkologicznie. Kasi i Bartka, którzy zmagają się z glejakiem‼️‼️Profilaktyka onkologiczna, dostarczenie informacji na temat leczenia.
Regulamin
I. ORGANIZATOR:
– Fundacja „Bread of Life” Kalisz
– Akademia Ciała i Umysłu – Przemysław Caruk
II. OBSŁUGA TECHNICZNA
– Fundacja „Bread of Life” Kalisz
– Akademia Ciała i Umysłu – Przemysław Caruk
– Klub Biegacza Baster Team
III. CELE
1. Profilaktyka zdrowotna, w szczególności chorób nowotworowych.
2. Promocja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz biegania, jako najprostszej
formy ruchu.
3. Pozyskanie funduszy na rehabilitację pacjentów onkologicznych – podopiecznych Fundacji Bread of Life.
IV. TERMIN, MIEJSCE I TRASA:
1. Bieg odbędzie się w sobotę 28 października 2023 r. w Parku Miejskim w Kaliszu.
2. Start – godz. 11:00 – plac CKiS w Kaliszu.
3. Trasa: dowolna – poruszamy się alejkami parku miejskiego w Kaliszu.
4. Limit czasu – 1 godz.
V. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO:
1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest dokonanie bezpłatnej rejestracji elektronicznej. Zgłoszenia dokonywane będą za pośrednictwem firmy dostartu.pl.
2. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy i niepowtarzalny numer startowy ze swoim imieniem.
3. W trakcie zapisów konieczne będzie zaznaczenie pola „osoba niepełnoletnia”, co skutkowało będzie koniecznością podpisania stosownego oświadczenia przez ich rodziców/opiekunów przy odbiorze numeru startowego.
4. Zgłoszenia elektroniczne można dokonywać do dnia 19.10.2023 roku do godz. 23:59. Organizator dopuszcza możliwość zapisów w dniu startu w godz. 10 – 11 (nie daje jednak gwarancji otrzymania okolicznościowego numeru startowego).
5. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
6. Odbiór numerów startowych będzie możliwy w dniu zawodów, 27 listopada w godz. 10-11 w biurze zawodów. Biuro zawodów będzie mieścić się w okolicach miejsca Startu/Mety, przy Domku Parkowego w Parku Miejskim w Kaliszu (okolice ul. Niecałej). Przy odbiorze numeru (cegiełki) zbierane będą pieniądze na cele biegu. Sugerowana, najniższa wpłata – 10zł. Możliwość płatności kartą, blik.
7. Bieg jest przeznaczony dla wszystkich, bez względu na wiek. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie za zgodą rodziców.
8. Warunkiem udziału w biegu jest złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w nim i tym samym przyjęciu pełnego ryzyka i odpowiedzialności (podstawa prawna: Rozp. Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
9. Zgłaszając deklarację udziału w Biegu, uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach. Każdy Uczestnik bierze udział w Biegu na własną odpowiedzialność.
10. Każdy uczestnik może przebiec, przejść, przejechać na wózku dowolną liczbę kilometrów (pętli), którą zgłosi organizatorowi biegu.
11. Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie lub zdrowie (NW) z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom zaleca się wykupienie dodatkowego indywidualnego ubezpieczenia NW.
12. Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach. Możliwy jest start z psami oraz z kijami (trekingowymi i Nordic Walking). W przypadku psów uczestnik zobowiązany jest do zachowania maksimum bezpieczeństwa (kaganiec).
13. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
14. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
VI. KLASYFIKACJE I NAGRODY:
1. Nie będzie prowadzona żadna klasyfikacja i rywalizacja.
VII.​OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników Cancer Run 2023 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy.
2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Klub Biegacza Baster Team. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone przez Dostartu.pl.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Cancer Run obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Cancer Run 2023. Przez przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres https://dostartu.pl/.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne podczas trwania imprezy.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
3. Bieg odbędzie się niezależnie od pogody za wyjątkiem warunków zagrażających życiu lub zdrowiu uczestników.
4. Osoba do kontaktu: dyrektor biegu Przemysław Caruk tel. 730 500 431.

Pokaż mniej