Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią.

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera Fundacji Bread of Life O/Kalisz, z siedzibą przy ul. Śródmiejskiej 24A w Kaliszu, NIP: 777-295-40-97, KRS 0000268931.

Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany, iż Administratorem Danych jest Fundacja Bread of Life O/Kalisz, NIP: 777-295-40-97, KRS 0000268931 (adres dla doręczeń: ul. Śródmiejska 24A, 62-800 Kalisz), a dane są zbierane w związku z usługami świadczonymi przez Fundacja Bread of Life O/Kalisz.
Nadto potwierdzam, iż znane jest mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawienia na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ze zm.), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).