KRS: 0000268931 konto:73109013460000000112704936

Murowana Goślina ul. Długa Goślina 1

Długa Goślina „Ośrodek New Life Center”

NLC

     Główny cel jaki przyświeca działaniom Ośrodka New Life Center to przygotowywanie osób bezdomnych (mężczyzn), wykluczonych społecznie, potrzebujących, do samodzielnego i aktywnego życia. Z doświadczenia Fundacji w ramach pomocy społecznej wynika, że nie wystarczy wyżej wymienionym osobom pomagać wyłącznie poprzez działania osłonowe tj. zapewnienie noclegu, wyżywienia, środków higieny i odzieży, zasiłków okresowych czy celowych. Zgodnie z ideą „wędka zamiast ryby” skutecznym sposobem readaptacji społecznej jest tworzenie warunków do wykorzystania drzemiących w nich właściwości psychofizycznych, kwalifikacji zawodowych, aktywności w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji.

         Z tego też powodu Ośrodek New Life Center kieruje się nadrzędnymi szczegółowymi celami pomocy, do których zaliczyć należy:

– Wsparcie duchowe, studium biblijne, pomoc w odkrywaniu znaczenia nadrzędności życia duchowego.

– Oddziaływanie na zmianę sposobu myślenia o wartościach płynących z osobowej relacji z Bogiem.

– Wsparcie psychologiczne poprzez terapię indywidualną i grupową.

– Wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości.

– Przełamanie bierności życiowej, kształcenie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej.

– Przygotowanie do pełnienia ról społecznych, projekt „sąsiedzka pomoc”.

– Poprawę funkcjonowania psychospołecznego i polepszenia adaptacji do warunków życia u osób bezdomnych poprzez lokalną integrację.

– Wzmocnienie motywacji do aktywności zawodowej.

– Pomoc w nabywaniu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

– Zwiększenie szans osób bezdomnych na otwartym rynku pracy poprzez przywracanie, nabywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

– Umożliwienie rozpoczęcia pracy zawodowej poprzez szeroko rozumianą pomoc w podjęciu zatrudnienia, w tym przygotowania zawodowego.

NLC_collage_oferta

 

Oferta Ośrodka „New Life Center” Centrum Nowego Życia

Ośrodek New Life Center (NLC) położony jest 30 km na północ od Poznania w gminie Murowana Goślina w miejscowości Długa Goślina. Ośrodek NLC jest ośrodkiem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w ramach, którego jest niesiona niezbędna pomoc m. in. osobom bezdomnym, penitencjariuszom zakładów karnych oraz osobom uzależnionym od alkoholu, nikotyny i substancji psychoaktywnych.

 

Ośrodek NLC jest placówką odpłatną, koszt pobytu to 25 zł dziennie.

 

Oferta New Life Center:

 

 1. 1. 14-15 miejsc noclegowych.
 2. 2. Trzy posiłki dziennie.
 3. 3. Odzież i środki higieny osobistej.
 4. 4. Indywidualny Program Edukacyjny podzielony na 3 etapy.
 5. 5. Terapia grupowa „Wreszcie żyć” w oparciu o program 12 kroków zaadaptowany do potrzeb Ośrodka NLC.
 6. 6. Psychoterapia integratywna (indywidualna i grupowa) w podejściu chrześcijańskim.
 7. 7. Poranne i wieczorne studium biblijne.
 8. 8. Terapia zajęciowa tzw. ergoterapia.
 9. 9. Wsparcie psychologiczne.
 10. 10. Wsparcie medyczne.
 11. 11. Wsparcie socjalne.
 12. 12. Wsparcie duchowe.
 13. 13. Każdy uczestnik programu uczestniczy w społecznej integracji z lokalną wspólnotą. Związana jest ona z uczestnictwem w projektach lokalnych, takich jak dystrybucja żywności w ramach współpracy z OPS Murowana Goślina, Poznań i Mieleszyn, inicjatywy charytatywne i okolicznościowe, projekty gminne takie jak Projekt „Sąsiedzka pomoc”, oraz pomoc indywidualna.
 14. 14. Pierwszy etap terapii trwa 3 miesiące.
 15. 15. Drugi etap terapii trwa 3 miesiące.
 16. 16. Trzeci etap terapii trwa 6 miesięcy.
 17. 17. Podjęcie pracy zawodowej przez każdego uczestnika programu (warunek zdolność do pracy) na trzecim etapie programu.
 18. 18. Współpraca uczestnika z kadrą Ośrodka odbywa się na podstawie rocznego spisanego kontraktu.

1 MBOferta NLC Styczeń 2015

193 kBKontrakt uczestnika programu New Life Center 2015

94 kBProgram NLC

1 MBProjekt Sąsiedzka Pomoc

 

1% na 1osobę